Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Lányi Gábor (szerk.)

Lelki éhség. Protestáns spiritualitás a 21. században

„Tagadhatatlan jelenség a korunkat átható spirituális nyitottság és érdeklődés, az egyházi kultúrán kívül és belül egyaránt. Az egyházban ugyanakkor óvatosság, visszafogottság, sőt talán félelem is kapcsolódik hozzá. A spiritualitás személyes, belső út, szubjektív, egyénre szabott. Egyesekben aggodalomra ad okot, hogy a spirituális ember esetleg elveszti a közösséggel, így az egyházzal való kapcsolódást. Másrészt a korunkat átható, mindent egybemosó spiritualitás piacán nehéz megtalálni, hogy mi az, ami a sajátunk, mitől lesz valami a Krisztusban önmagát nekünk ajándékozó Istenbe vetett hit mély megélése. Nem keveredik-e bele, nem formálja-e negatív irányba a korszellem a szívbéli bizalmat és meggyőződést, amivel Istenhez kapcsolódunk?

Mindezen óvatosság mellett egy egyre erősödő sürgetés is tapasztalható az egyházban, ami kikerülhetetlenül felszólít bennünket, hogy keressük a helyes egyensúlyt a fellelhető egyéni, közösségi és társadalmi spirituális igények és megjelenési formák között. Mi az, ami ebből a mi lehetőségünk és felelősségünk? Mit kezdhetünk protestánsként a magunk és embertársunk lelki éhségével? Hogyan illeszkedik ebbe protestáns kegyességünk öröksége; a bibliaolvasás, az imádság, a mindennapi hitmegélés, az ünnep, és mindezekben a lelki olvasmányok, a lelki kísérés vagy éppen a művészet?” (Részlet az Előszóból)

Ilyen kérdésekre keresik a választ a kötetben olvasható tanulmányok szerzői saját szakterületük felől: Barta Zsolt, John Brouwer, Bernhardt Dóra, Fazakas Sándor, Fabiny Tibor, Fodorné Ablonczy Margit, Hanula Gergely, Kovács Endre, Lányi Gábor, Mucsi Zsófia, Németh Dávid, Siba Balázs, Szabóné László Lilla, Szászné Lázár Eszter Csenge, Thoma László, Tóth Sára, Varga Gyöngyi és Votin Dóra.

 

A Parókia Portál online közvetítése a 2021. november 25-ei konferenciáról és könyvbemutatóról:

 

2 800 Ft
2 380 Ft
ISBN: 9789635585021
Formátum:
B/5
Méret:
158×235 mm
Kötés:
kartonált
Oldalszám:
348
Kiadás éve:
2021

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Lelki éhség. Protestáns spiritualitás a 21. században


Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Lányi Gábor (Szerk.):
Lelki éhség. Protestáns spiritualitás a 21. században
Budapest, Kálvin Kiadó, 2021 (348 oldal)
ISBN: 978-963-558-502-1

Napjainkban egyre többet használjuk a korábban még némi fenntartással fogadott „spiritualitás” kifejezést teológiai megszólalásokban és közegyházi kontextusban egyaránt. A „lelkiség” és „kegyesség” szavak mellett úgy tűnik, egy sajátos tartalommal megtöltött fogalommal van dolgunk. A spiritualitás egyszerre kívánja az Istennel való kapcsolatot, a hívő ember személyes vallásgyakorlását, az egyházban elérhető vagy éppen az egyéni kegyességben fellelhető elcsendesedés és a hit különböző megélhetési formáit kifejezésre juttatni. Miközben a nyugat-európai teológiában – ha némi túlzással is de – könyvtárnyi irodalma van a témának¹,  aközben a magyar protestáns szakirodalomban eddig ilyen összegző, elméleti és történeti áttekintő munka még nem igazán állt a kíváncsi és érdeklődő olvasó és egyháztag rendelkezésére. Jóllehet főként római katolikus részről, s a felekezeten belül különösen is a szerzetesi spiritualitást prezentálva, számos kiadvány segítette a protestáns kegyesség és spiritualitás útkeresését, mégis időszerű, hogy a témát és annak gyakorlati megvalósítási lehetőségei sajátos protestáns szemszögből is kifejtésre kerüljenek, a felekezeti és egyben az egyház-, teológia- és kegyességtörténeti sajátosságok körvonalai jól láthatóvá váljanak, a bátortalan kezdeményezések pedig szakmai kompetenciák révén kapjanak bátorítást, erősítést. Ilyen szempontból valóban hiánypótlónak mondható a kötet, hiszen nem kevesebbre vállalkozik, minthogy a spiritualitás kimeríthetetlennek tűnő témakörét holisztikus igénnyel járja körül, amint arra a tartalomjegyzék négy fő pontja is egyértelműen utal: 1) Történet; 2) Szentség; 3) Egészség; 4) Gyakorlatok.

Bővebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának (KRE HTK) oktatói (Siba Balázs, Szabóné László Lilla, Lányi Gábor) által szerkesztett kötet tanulmányait tizenegy szerző jegyzi, nagy többséggel az egyetemi katedra felől érkeznek. Legtöbben a KRE HTK oktatói (John Brouwer, Fodorné Ablonczy Margit, Hanula Gergely, Kovács Endre, Lányi Gábor, Németh Dávid, Siba Balázs, Szabóné Lászó Lilla, Thoma László, Bernhardt Dóra, Fabiny Tibor, Tóth Sára – utóbbi három a KRE Anglisztika Intézetének oktatója, valamint Szászné Lázár Csenge Eszter a KRHE HTK doktori iskolájának hallgatója), de képviselteti magát a PRTA (Bartha Zsolt), a DRHE (Fazakas Sándor), az EHE (Varga Gyöngyi) is, továbbá Mucsi Zsófia többek között református lelkész, szerkesztő és pszichodrámavezetőtől, Votin Dóra filozófus-művészettörténésztől is olvashatunk egy-egy tanulmányt. A református többség előre is vetíti a téma felekezeti beágyazottságát, a felismerések alkalmazhatóságát, s nem burkoltan a kezdeményezések, felvetések egyházon belüli otthonra találását is.

A kötet minden bizonnyal nem egy kézikönyv igényével készült, hanem különböző tanulmányok, személyes meglátások és tapasztalatok, tudatos teológiai koncepciók révén átfogó képet kíván adni arról, hogy milyen megközelítési útjai és módszerei lehetnek a protestáns spiritualitásnak a 21. században a református egyházon belül is. S ezen a ponton érdemes a munka felépítésére és szerkesztői koncepciójára tekinteni. Hiszen nem lehet úgy beszélni a mai spirituális útkeresésről, hogy ne tekintenénk vissza a református kegyesség biblikus megalapozottságára, amely nagy mértékben meghatározza mind a mai napig a felekezetünkre jellemző kegyességet; így Németh Dávid nyitótanulmánya (A biblikus – avagy protestáns – spiritualitás jellemzői) eligazító lehet mindazok számára, akik a protestáns spiritualitás jellegzetességeit, főbb fogalmait, s egyben a más felekezetektől és felekezeti hagyományoktól eltérő sajátosságait kívánják megismerni.

De ugyanígy kell feltérképezni azt a történeti örökséget is, amely felől protestánsként is érkezünk, vagy amelyet éppen – akarva vagy akaratlanul – gyakran a hátunk mögött hagyunk. Ilyen szempontból megkerülhetetlenek azok a teológia- és kegyességtörténeti etapok, amelyekről az első részben olvashatunk tanulmányokat. Reformátusként éppígy meghatározó számunkra az ókeresztyénség kegyessége (Az egyházatyák útmutatásai a lelki életre – Hanula Gergely); mint a középkor sokoldalú lelkisége (A 12-14. századi teológiai paradigmaváltás és a mai teológiai oktatás hatása a kegyességre – Kovács Endre). Fazakas Sándor Luther és Kálvin kegyességéről írt tanulmánya nem csupán új fénybe állítja a reformátorok eddig elnagyolt és klisészerű megvilágítását a kegyesség terén, illetve a közép-kori misztikához való kapcsolatukat illetően, hanem a bűnbánat, sákramentumok, imádság témáin keresztül a mai alkalmazhatóság és a teológiai felismerések tudatos foganatosítására is bőven ad inspirációt és bátorítást. A protestáns spiritualitás számára igen fontos gyülekezeti éneklés és a kegyességi irodalom magyarországi történeti hátterét vázolja fel Lányi Gábor (A magyar református spiritualitás törté-netének vázlata). John Brouwer tanulmánya („Hogy minden Igazság tapasztalhatóvá válhasson” – Puritán lelkiség a 21. században) által közelebb kerülhetünk a református kegyességre is nagy hatást gyakorló puritán kegyesség 16. és 17. századi meghatározó alakjaihoz, úgy mint Richard Baxter, William Perkins, William Ames, John Owen, John Milton, John Bunyan.

A spiritualitás kereteiről olvashatunk a második részben, ahol a szenttel való találkozás egyéni és közösségi formái kerülnek a középpontba, olyan témák és fogalmak révén, amelyek sajátos nézőpontba és olvasatba kerülhetnek a spiritualitás szempontjából, s amelyek – őszinte református önkritikát gyakorolva – újragondolást is igényelnének egyházunkban. Így lenne szükség fókuszálni a művészet helyére és helyzetére a református istentiszteleti terek kialakításában (Szakralitás és művészet. A művészet szakralitása – a szakralitás művészete – Votin Dóra); az Istennel való találkozás minősített idejére (A hétköznapi, a rendkívüli és a szent – A protestáns spiritualitás és a szentséges megtapasztalása – Tóth Sára; Ünnep mint lelki betöltekezés – Szászné Lázár Eszter Csenge). Mindezek a szempontok ismét előtérbe helyezik a szenttel való találkozás teológiai és vallásfenomelógiai értelmezését, a nonverbalitás lehetőségeinek és kommunikációjának feltérképezéseit, és a mindent szavakkal elmondás református komfortzónájából való kilépésének teológiai kereteit. S ennek a nézőpontnak is megvan a maga teológiatörténeti beágyazottsága, amelyet olyan teológusok felimerései képviselnek többek között, mint Rudolf Otto vagy Paul Tillich. Az egyház istentiszteletére nézve útkeresésre indító és gondolatébresztő Barta Zsolt tanulmánya (Liturgia és spiritualitás), amely egyrészt a római katolikus teológus Romano Guardini alapján vázolja fel a kettő kapcsolatában rejlő lehetőséget, de az úrvacsora és spiritualitás viszonyának kapcsán eloszlatja a rekatolizálás kísértésének vádját. Szintén égető kérdése egyházi életünknek az áldás és gyakorlata, amely a sajátos jogi és liturgiai bizonytalanságokon túl hatalmas spirituális lehetőséget foglal magában. Az evangélikus Varga Gyöngyi írása (A legősibb szentség: az áldás) bátorságot ad az áldás lelki és spirituális dimenziójának felfedezéséhez, és a személyes Istenkapcsolattal való összekapcsolásához.

A nyugat-európai teológiai gondolkodásban egyre gyakrabban találkozhatunk a „Lebenskunst” (életvezetés, szó szerint életművészet) kifejezéssel, amelynek többek között olyan jelentésárnyalata is létezik, amely a lelki kiegyensúlyozottságot összekapcsolja a testi egészséggel, mindezt a keresztyén teológia és Istentapasztalat keretein belül. Ebbe az irányba mozdul el a kötet harmadik nagy fejezete. Olyan témák mentén teszi ezt, mint a másik ember mellé állás lelkigondozói aspektusa (Gyógyító jelenlét – Isten jelenlétének valósága a lelkigondozás, lelki kísérés, testvéri melle állás alkalmain – Szabóné László Lilla), a nemzedékeken átívelő spiritualitás (Van-e transzgenerációs spiritualitás? – Az „isteni matematika” – Fodorné Ablonczy Margit), vagy a test és lélek, betegség és egészség kapcsolata (A mindennapok spiritualitása: test és lélek, egészség és betegség – Berhard Dóra). A témák mind önmagukban, mind pedig a kötetben található tanulmányok által való megszólaltatásukban arra irányítják a figyelmünket, hogy a spiritualitás nem légüres térben mozog, s nem is redukálható le a konkrét vallásgyakorlás leginkább nép-egyházi formáira, hanem összefüggésben áll saját élet- és családtörténetünkkel, testi és lelki egészségünkkel, mindennapi rutinjainkkal, identitásunkban hordozott önmagunkról, Istenről, a másik emberről alkotott képeinkkel.

A kötet utolsó fejezete a gyakorlati megvalósulás és megvalósítás irányába invitálja az olvasót, hogy az Istennel való kapcsolat és találkozás ne egy kényszeres vallásos aktus, vagy egyház és felekezet által előírt mechanikus séma, végképp ne ösztönös és lélektelen rutin legyen, hanem megélt lelkiség, tudatosan alakított spiritualitás, teológiailag reflektált kegyesség. Így olvashatunk útmutatást a spiritualitás mindennapi megéléséhez (Előírt szabályok helyett útikalauz – Szempontok a protestáns spiritualitás megéléséhez a mindennapokban – Siba Balázs), az imádkozás formájának alakításához (Teret készíteni Istennek – Elméleti és gyakorlati meg-fontolások az imádság formájáról – Mucsi Zsófia) vagy a bibliaolvasás módszerének átgondolásához („Találkoztam Jézussal!” – Egzisztenciális tapasztalatok a megelevenedő bibliai szöveggel). Végül Fabiny Tibor rövid írásában (A keresztyén spiritualitás történetének tanítása – a teológushallgatók olvasónaplóinak tükrében) olyan, a teológiai hallgatók által is olvasott és feldolgozott teológia- és kegyességtörténeti munkákra hívja fel a figyelmet, amelyek elősegítik a továbbgondolkodást, elmélyülést és teológiai megalapozást.

Az egyes tanulmányokat nem egy esetben nem csupán a felhasznált irodalom jegyzéke, hanem további szakirodalmi ajánlások követik, amely által az érdeklődő valóban tovább kutathat és mélyülhet a témában. A kötetet névmutató és tárgymutató zárja, amelyek segítségével konkrétumokra is rá tud keresni az olvasó, illetve megismerheti a témához kapcsolható legfontosabb teológiai hívószavakat.

A spiritualitás és a spirituális útkeresés sosem volt egy felülről vagy kívülről generált folyamat a keresztyén egyház történetében. A hívő ember megérintettsége, az érdeklődő keresés iránti nyitottsága, az Isten-tapasztalatban elmélyült élménye mindig személyes esemény, történés és folyamat volt, és ma is az. Ehhez elsősorban az a nyitottság kell, hogy teret engedünk a bennünk cselekvő Szentháromság Istennek, s engedjük, hogy megtörténjen a Szenttel való találkozás. De külső segítségként, a nyitottságra való bátorításként, mások hitének és meggyőződésének inspiráló bemutatásaként, a további elmélyülésre való buzdításként kiváló útmutató és gondolatébresztő lehet ez a kötet, amely a szerzők – minden bizony-nyal nem titkolt – szándékaként csillapíthatja az egyre inkább megtapasztalható lelki éhséget.

[1] ld. többek között Zimmerling, Peter (szerk.): Handbuch Evangelische Spiritualität, Band 1. Geschichte, Band 2. Theologie; Band 3. Praxis, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2017; 2017; 2020.

 

Dr. Kovács Krisztián (Debrecen)

Megjelent az Igazság és Élet. Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára 2022/3. számában.

Kevesebb

Szakkönyv

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója