Institutio I-II.
Kálvin János

Institutio I–II. A keresztyén vallás rendszere

A keresztyén vallás rendszere

Református Egyházi Könyvtár, Új folyam 7.

E könyvünk első kiadásában (ahogy az a kisebb terjedelmű munkák esetén szokás) értekezésemet jobbára rövidre fogtam. Ám munkámnak az Úr végtelen jóságából sokkal nagyobb sikere lett, mint egyáltalán várhattam volna. S miután tudomásomra jutott, hogy a hívők szinte mind mennyire kedvezően fogadták (amit nemhogy kívánni, de még remélni sem mertem), minél inkább átéreztem szívemben, hogy többet kaptam, mint amennyit érdemeltem, annál inkább úgy gondoltam, hogy nagy hálátlanság lenne, ha nem törekednék, legalábbis gyarló képességeim szerint, eleget tenni az irántam megmutatkozó méltánylásnak és munkára serkentő buzdításnak. (...)
S hogy milyen buzgón igyekeztem munkámmal Isten egyházát építeni, annak egyértelmű bizonyítékául hadd említsem meg, hogy az elmúlt télen, amikor úgy éreztem, hogy a negyednapos láz már a halálomat jelzi, minél jobban gyötört a betegség, annál kevésbé kíméltem magam, hogy úgy hagyhassam hátra ezt a könyvet, mint amely némiképpen eleget tesz a kegyesek nyájas kérésének. Bár gyorsabban szerettem volna megtenni, de végtére: az eléggé gyors, ami elég jó. S hogy jókor is bocsátom útjára, azt majd akkor állíthatom, ha látom, hogy immár bővebb gyümölcsöt hoz Isten egyházának, mint korábban. Ez minden vágyam. (...)
Továbbá, munkámmal célom volt az is, hogy a szent teológiát hallgató lelkészjelölteket úgy készítsem fel és képezzem ki az isteni ige tanulmányozására, hogy azt könnyen el is kezdhessék, majd akadálytalanul haladhassanak is benne. Úgy vélem, hogy a vallás minden egyes részét olyan summába foglaltam itt össze, és úgy is rendeztem el, hogy aki ezt igazán megérti, annak nem lesz nehéz megállapítania azt sem, hogy mit kell elsősorban keresni a Szentírásban, illetve hogy mire vonatkozik annak tartalma.
(Kálvin János az olvasóhoz)

6 000 Ft
5 100 Ft
ISBN: 9789635582815
Fordító:
Buzogány Dezső
Formátum:
B/5
Méret:
168×239 mm
Kötés:
keménytáblás, műbőr
Oldalszám:
688+700
Kiadás éve:
2014

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Kálvin János Institutiója elé


Nemrégiben külföldön jártamkor egy baráti beszélgetésben szóba került Kálvin Institutiójának készülő új magyar fordítása. „Óh, Kálvin” – mondta kedvesen az egyik ismerős –, „nemde ő az, aki kitalálta a kapitalizmust?”

Bővebben

Nem róttam meg az amúgy református atyafit, csak inkább szerényen tudomásul vettem, hogy Kálvin is azon híresek egyike, akire többet hivatkoznak, mint amennyit olvassák. Nem is keseredtem el, hogy egy kálvinista gyökerű egyház prominens tagjában ez a tévképzet él Kálvin neve hallatán. Inkább ajánlottam, hogy lapozzon csak bele az Institutio kiváló angol fordításába, és segítsen benne megtalálnom a kapitalizmus alapvetését, mert én eddig nem bukkantam rá (igaz, nem is kerestem).

Most immár új és kiváló magyar fordításban is olvasható Kálvin főműve. Ajánlom mindazoknak, akiknek Kálvin szánta – s ez bizony széles kör. Amikor hitre jutott fiatalemberként, 1536-ban hozzákezdett a keresztyén hit rövid summázatának megírásához, két cél vezérelte. Egyrészt azokat akarta könyvével segíteni, akiket megérintett a hit, akik megízlelték Krisztus jóságát és kegyelmét, akiknek szívét átjárta a fenséges és hálára indító tapasztalat, hogy Isten gyermekeivé fogadott bennünket. Ahogy maga mondja: alapismereteket szeretett volna rendszerbe foglaltan átadni nekik, hogy ezek révén még előrébb juthassanak az igaz hit gyakorlásában. Másrészt, ahogy az eredeti, szép ajánlása mutatja, válságórán írta könyvét, védelmül az üldözöttek mellett. Az ajánlás Ferenc francia királynak szól, s Kálvin ezt évtizedek múltán is megtartotta, mert bár a király már nem élt, de a hívők szorongatott helyzete nem változott (maga Kálvin is menekültként telepedett le Genfben). Tanítás és védelem. Felkészítés a kegyes életre és a Krisztus szerelmeseinek megoltalmazása. Hitigazságok átfogó rendszerezése és bemutatása és a keresztyének szabadságának kifejtése. Ez a meghatározó szándék ragyog elő az 1559-es kiadásból is, amit a köznyelv Nagy Institutiónak nevez (terjedelmében többszöröse az eredeti munkának). De ép­pen ebben találjuk meg, hogy ki másnak írta még Kálvin az Institutiót. Még felületes olvasása közben is megérezzük, hogy folyton megszólítja olvasóit, s azok igen sokfélék.

Nincs olyan fejezete, amelyben ne foglalná össze tömören a korábban elmondottakat, mintha diákoknak, jelesül lelkészjelölteknek írná. S valóban, jelzi is a végleges kiadásban, hogy könyvének jó fogadtatása nyomán rátalált erre a feladatra is. „Célom az volt”, írja, „hogy a szent teológiát hallgató lelkészjelölteket úgy készítsem fel és képezzem ki az isteni ige tanulmányozására, hogy azt könnyen el is kezdhessék, majd akadálytalanul haladhassanak is benne.”

De akkor kinek szól­nak polémikus, csípős, ironikus megjegyzései? (Megjegyzem, ma, az internetes trollkodások világában, amikor álneves és álarcos, avagy éppen névtelen és arctalan megmondóemberkék gyalázatos nyelven és indulattal halmozzák a digitális szennyet, Kálvin stílusa könnyed, szellős és szelíd.) Igen, Kálvin polemizál is, a reformáció nehéz viták időszaka volt: tévedéseket igazít helyre, olykor egyetlen szóval, máskor hosszadalmas levezetésekkel. De inkább rávezetésekkel. Mert nemhogy az övéiről, még ellenfeleiről sem mond le, legyenek azok egyre tekintő, de az egyház megújítását eltérően munkáló hittársak, akadékoskodó skolasztikusok, okoskodó teológusok, öntelt rajongók, önhitt hatalmasok, bezárkózó misztikusok, csüggedt menekültek, szorongatott és szorongó kisemberek, Istentől távolodók és Istenhez közeledők, cinikusok és szárnyalók, tévelygők és boldog reménykedők, legfőképpen és mindig: embertársak. Embertársak, akik Isten csodálatos képmását hordozzák, de már nem látják sem magukon, sem a másikon. Embertársak, akik érzékelik ugyan az isteni jóságot és szépséget, de elidegenedtek már Teremtőjüktől, ezért vaksin bolyonganak töredékes ismereteik és képzeteik labirintusában. Embertársak, akik a régi és az új között őrlődnek mindegyre, holott Isten öröklétre hívja őket. Embertársak, akiknek megváltóul küldte Isten a testté lett Igét, az örök Közbenjárót, Krisztust, akinek megváltó kegyelme teljes istenismeretet is adományoz. Embertársak, akik hol igent, hol nemet mondanak Istenre, holott ő Krisztusban kimondta már végleges igenjét. Ez az istenismeret az igaz vallás alapja és tartalma, ezt befogadni és eszerint élni: ez az Isten gyermekeinek nagy és szent készülete az eljövendő életre. Isten dicsőségét látni a világ gyönyörű szépségében, Istent viszontszeretni Krisztus tökéletes szabadításában, Istennek élni a Szentlélek erejében és az egyház közösségében, Isten életrendje szerint szeretni embertársunkat – erre tanít Kálvin, merthogy erre tanít az egész keresztyénség is.

A hatalmas munka mindazáltal szerény ember tollából származik. Kálvinnal lehet vitatkozni, nem tekintette magát fellebbezhetetlen kinyilatkozatónak. A hívő embert akarja szolgálni, s mint jelzi is, könyve leginkább a Bibliát olvasva lehet segítségünkre. A Szentírás nélkül nem értjük meg az Institutiót, az Institutióval könnyebben értjük a Szentírást. S valóban, Kálvin folyton a Szentírást magyarázza, abból tárja fel a hit elkötelező igazságait, ahhoz vezet vissza és arra buzdít, hogy mi is merítsünk bátran és folyton az éltető Igéből, mert egész életünknek Istennek van dolga.

Bogárdi Szabó István
Confessio 2014/4.

Kevesebb

Szakkönyv

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója