Chrysostomos Szentírás-magyarázata
Hanula Gergely

Chrysostomos Szentírás-magyarázata

A Szentírás értelmezése a János evangéliumáról elmondott homíliákban

Hanula Gergely református teológus, egyetemi tanár (PRTA) 2009-ben elfogadott doktori értekezésében Chrysostomos János evangéliumához írt exegetikai homíliáit vizsgálja a bibliai szöveg és a hozzá fűzött magyarázat közötti út módszeres feltárásával. Ennek során rövid áttekintést ad a megelőző századokban használatos zsidó és keresztyén exegetikai módszerekről, az exegetikai homília mint műforma kialakulásáról, hogy a történeti fejlődés kontextusában vizsgálhassa a chrysostomosi homíliákat.

2 000 Ft
1 700 Ft
ISBN: 9789635584062
Formátum:
B/5
Méret:
150×230 mm
Kötés:
kartonált
Oldalszám:
236
Kiadás éve:
2018

Ajánló a Collegium Doctorum 2018/2. számában


A Chrysostomos Szentírás-magyarázata címet viselő kötet 2018-ban jelent meg a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójánál. A mű szerzője Hanula Gergely, a Pápai Református Teológiai Akadémia tanára.

Bővebben

A könyv célja a jánosi homíliák vizsgálata a bibliai szöveg és a hozzáfűzött magyarázat közötti út részletes feltárásával. A szerző ehhez kapcsolódóan rövid áttekintést próbál adni a megelőző századokban hasz¬nálatos zsidó és keresztyén exegetikai módszerekről és az exegetikai homília mint műfaj kialakulásáról.
A könyv felépítése logikus és jól követhető. A szerző könyve elején áttekinti az eddigi Chrysostomos-kutatás eredményeit (10–20. o.). Ezt követően két részre osztja művét, az első az exegetikai módszerek alakulása az Ószövetségtől Aranyszájú Szent János koráig, a második pedig Chrysostomos János-homíliái. Mivel ez a könyv lényegi része, több mint száz oldalt szentel neki.
Az első fejezetben az írásértelmezés módszereit tekinthetjük át. Az Ószövetségben található írásértelmezési módszereket három típus alapján mutatja be Hanula: halakhikus (29. o.), haggadikus (31. o.) és mantologikus (32. o.). Ezt követően a korai zsidóság írásértelmezésébe nyerhetünk betekintést Alexandriai Philón és a qumráni iratok alapján – csak sajnálhatjuk, hogy Josephus írásértelmezéséről megfeledkezett a szerző. Ugyancsak kevésnek tarthatja az olvasó az Újszövetség írásértelmezésének (47. o.) szánt öt oldalt, ugyanakkor az ezt követő rész majd’ öt évszázad fejlődésének, azaz az apostoli atyák, az alexandriai, majd a keleti egyház írásértelmezésének kiváló áttekintését adja. Az első bevezető részt egy rövid összefoglalás zárja (84–89. o.). Nagyon jó a kérdésfelvetés, amely már a tárgyalt exegétákat is foglalkoztatta: vajon tekinthető-e az értelmezés ihletettnek, egyáltalán az ihletett szöveg értelmezésére képes-e az ember. A két fő irány meghatározása (az értelmezés ihletett volta; az istenismeret töredékességének elfogadása) jó támpont lehetne a szerzők feltérképezésére, illetve a zsidóság/keresztyénség és a pogány gondolkodók közötti különbség megvilágítására, de sajnos az ezt megelőző áttekintésben erről nem sok szó esett.
A könyv második, a János-homíliákról szóló részének bevezetőjében (89– 93. o.) a szerző kitér a már ismert kutatási anyagokra (Harkins, Boismard). Harkins szerint a homíliák két családra oszthatóak. 1963-ban 78 kéziratot vizsgált és ezekből 73 kéziratot tudott elhelyezni a két szövegcsaládban. Harkins hipotézise alapját a T/2. és az E/2. személyű megszólítások váltako-zása, a homiletikai és a kommentárrész stiláris és tematikai eltérései adják. Boismard, bár sokkal kevesebb szöveganyagot vizsgált, arra a megállapításra jutott, hogy a kommentárt és a homiletikai anyagot egy ismeretlen kompilá¬tor szerkesztette egybe, mégpedig traktátus formában.
A kutatástörténeti áttekintés után a homíliák stílusának kérdésébe nyerünk betekintést (102–120). A szerző művében az exegetikai résszel foglalkozik részletesebben. A szövegből kiindulva akarja bemutatni János homíliáit, a stílusjegyeket és hogy azok hogyan kapcsolódnak a tárgyalt témákhoz. A homíliák stílusának részletezése során azt láthatjuk, hogy a műfaj megle¬hetősen gazdag alkalmazási lehetőségeket kínál úgy a dialogikus, mint a retorikus karakternek. A klasszikus retorika fogalomkészletének és felépítésének alkalmazásával több példa is bizonyítja a homíliák retorikus karakterét. Majd a homíliákban megjelenő képi világ bemutatásával egyértelművé válik, hogy a homíliák igen széles körből gyűjtöttek példákat az abban megszólaló értelmezések alátámasztására, színezésére; ez tulajdonképpen nem is meglepő, hiszen egy élőszóban elhangzó műfajról van szó, amelyben az exegéta alapvető feladata a hallgatóság figyelmének ébren tartása, a tanítás hozzákapcsolása már rendelkezésre álló ismeretekhez.
A nem exegetikai részek áttekintéséből kezd kirajzolódni egy közösség képe, amely gyakorta összegyűlt és olvasta, magyarázva hallgatta Isten igéjét. Három elemet említ Hanula a nem exegetikai részek (120–135. o.) között. Az első a prooimion, azaz bevezetés. A második, legrészletesebben tárgyalt elem, a parainézis, a homíliák utolsó hosszabb egysége, amely tulajdonképpen a gyülekezet etikai tanítását foglalja magában. A harmadik a doxológia, amellyel minden homília zárul.
Ezt követően jutunk el az írásmű tulajdonképpeni szívéhez, a biblikus exegézishez, a homíliák tartalmi részéhez. Elsőként az apophatizmus (135–143. o.) gondolatát fejti ki a szerző, rámutatva a keleti és a nyugati teológiai gondolkodás különbségeire, majd ennek a beszédmódnak a kialakulását veszi nagyító alá, amit Chrysostomos írásmagyarázata hermeneutikai hátterének tekint. Sem a keleti, sem a nyugati egyházban nem ismeretlen az apophatizmus (Isten felfoghatatlansága, megközelíthetetlensége és kimondhatatlansága). Chrysostomos az 1Kor 13,8.10-ből kiindulva („legyen ismeret, el fog töröltetni […] amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes”) mutatja be az e világi istenismeret töredékességét és mulandóságát, és hívja fel a figyelmet arra a tényre, hogy amit ismerhetünk, az is csak a gondviselés megnyilvánulásainak köszönhető. A könyvnek ez a fejezete nagyon jól szerkesztett és olvasmányos. Az apophatikus beszédmód hermeneutikai vonatkozásairól szóló részben megjelenik az isteni kijelentés alkalmazkodásának tana (147–149. o.), amit összevet a szerző Bultmann mitológiátlanítási programjával, ez pedig jól érzékelteti, hogy a probléma mit sem veszített aktualitásából, hiszen nem csupán a 20. század teológiájában jelenik meg, hanem hatása máig érezhető.
A másik nagyon fontos hermeneutikai irányelv a synkatabasis (alkalmazkodás). Chrysostomos írásmagyarázatát alapvetően meghatározza az a meg¬győződés, hogy az isteni kinyilatkoztatás alkalmazkodik az emberi értelem¬hez, még általánosabban az ember esendőségéhez és gyarlóságához. Ehhez kapcsolódva ismerkedhetünk meg a 15. homíliával (164. o.), amelyen keresz¬tül gyakorlati példákat láthatunk az alkalmazkodás elvére. Ez sem meglepő, hiszen ebben a homíliában az istenismeret kérdésével foglalkozik János a Jn 1,18 alapján. Ezt követően az exegetikai terminusokra (169–180. o.) tér át Hanula.
Ebben a részben a szerző rámutat arra, hogy Chrysostomos exegézise nem írható le egyetlen vagy néhány jól körülhatárolható vonással. Nem lehet hermeneutikai álláspontját vagy a Krisztus kettős természetéről szóló taní¬tás melletti elkötelezettségét kiemelve megfeledkezni arról a szabadságról, amivel a nagyszerű rétor a különféle értelmezési technikákat használja, a zsidó-görög eszköztár szinte valamennyi kellékét felsorakoztatva. A következő részekben ezeknek a használatát mutatja be Hanula. Az első az akoluthia. Chrysostomos a 40. János-homília prooimionjában úgy említi az akoluthiát, mint amely segít az írás mélyén rejlő kincs megtalálásában. Ennek a módszernek a lényege, hogy az ellentmondónak látszó szakaszt nem szabad egyszerűen és egyféleképpen olvasni, hanem meg kell vizsgálni a kifejezéseket, a Szentírás törvényszerűségeit, a beszélő személyét és az okokat. Chrysostomos gyakran teszi fel a kérdést: „Mi a logikája (akoluthian) ennek?” A második tárgyalt kifejezés az előkép. Chrysostomos számára ugyanis az Ószövetség nem más, mint előképe annak, amit Krisztus tett. A harmadik alapelv a „nem egyszerűen”. Aranyszájú a „nem egyszerűen” kifejezéssel általában arra hívja fel a figyelmet, hogy a Szentírásban leírtak egyrészt nem véletlenül történnek meg, hanem célzottan, másrészt a leírás nyelvi megformálása nem esetleges, a szóban forgó kifejezés nem „feleslegesen” áll a szövegben, hanem a mondanivaló pontos megértését szolgálja, hogy el lehessen kerülni a félreértést, pontosabban a másként értést. Több terminust említ még a szerző („nem azt mondta”; „ehelyett”; „azaz”; „mintha csak azt mondta volna”; „amit mond, az valami ilyesmi”; „nevezi”), melyeket néhány példával illusztrál. A sort a terminológiához nem köthető exegetikai módszerek bemutatása zárja (180–183. o.). Mindezek Chrysostomos sokszínű értelmezését hivatottak bemutatni, aki láthatóan a legkülönfélébb retorikai fogásokkal kívánt hatni a hallgatóságra.
Chrysostomos idézethasználata (184–192. o.) is meglehetősen sokrétű. Számos alkalommal idézi a Szentírást, akár egyedülálló idézetként, akár idézetsorozatként. Máskor mint előképre mutat rá leginkább ó-, de nem ritkán újszövetségi helyekre, alkalmanként pedig az értelmezendő vers tartalmával párhuzamos, „egybecsengő” helyeket citál, megerősítve azok jelentését, vagy éppen az azzal ellentétes helyekre hivatkozva éri el ugyanezt a célt. Ezt köve-tően a szerző Órigenésznél, Cirillnél és Aranyszájú Szent Jánosnál vizsgálja meg a felhasznált bibliai perikópákat, majd megállapítja, hogy az idézetek alkalmazását sokkal inkább a retorikai megfontolás, mint valamiféle „idézetgyűjtemény” szabta meg.
A könyv utolsó részében, mintegy összegzendő az eddig elmondottakat, a 14. homília elemzését találjuk a korábban bemutatott módszerek alapján (formai elemzés, érvelés, retorikai formák). Két fontos teológiai kérdésről tanít Chrysostomos a 14. homíliában: Krisztus személyéről és a két szövetség viszonyáról. Ez a két téma Krisztus személyében találkozik, aki az „új szövetség” megtestesítője. Különösen értékes része ez a könyvnek, hiszen itt arathatjuk le az eddig befektetett munka gyümölcsét és kamatoztathatjuk a korábban elmondottakat a gyakorlati alkalmazásban.
Összességében nagy erénye a kötetnek, hogy a szerző rengeteg olyan idézetet mutat be és dolgoz fel, amely egyházatyáktól származik. Történeti áttekintései alaposak, de értékükből levon, hogy alkalmanként szinte kizárólag egy szerzőre támaszkodnak (például „Az ószövetségben található írásértelmezési módszerek” című fejezete szinte csak M. Fishbane, Biblical Interpretation in Ancient Israel című könyve alapján készült); illetve hiányolhatjuk a magyar szakirodalomra utalást, annak bemutatását a kutatáshoz kapcsolódóan. Ugyancsak hiányosságnak gondolhatjuk, hogy csupán görög forrásokat idéz a szerző, és az általa a midrás és homília között feltételezett rokonság ellenére egyetlen zsidó forrás sem kerül elő. Pozitívumként kell megemlítenünk, hogy Aranyszájú hermeneutikai alapvetését nem pusztán elméleti szinten tárgyalja, hanem eredményeit a gyakorlatban is bemutatja. Fontos hozadéka továbbá a könyvnek, hogy az egyházatya írásértelmezési metódusát egy módszertani fejlődés rendszerében mutatja be, és ennek fényében fogalmazza meg az Isten felfoghatatlanságából fakadó ismeretelméleti problémára Aranyszájú válaszát: „Isten nem lényege szerint mutatja meg magát, hanem amit az őt szemlélő befogadni képes”
Kókai Nagy Viktor

Nyomtatásban megjelent a Collegium Doctorum – A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája 2018/2. (14. évfolyam) számában.

Kevesebb

Szakkönyv

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója