1. BEVEZETÉS

Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója (a továbbiakban „Adatkezelő”) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:

Név:  Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
Rövidített név:  Református Kálvin Kiadó
Székhely:  1113 Budapest, Bocskai út 35.
Adószám:    19719452-2-43

                  
    
           
      

 

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

  • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban „Info Törvény”)
  • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban „GDPR”).

Az Adatkezelő vállalja a jelen tájékoztató egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a tájékoztató rendelkezéseit.

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót honlapján teszi közzé.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megváltoztassa. Ebben az esetben a módosított tájékoztatót nyilvánosan közzéteszi a honlapján.

 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Művelet: hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Különleges adat: a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, a vallásos, vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

3. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban, az érintett szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását, vélelmezni kell.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;
b) az érintett az Info Törvényben foglaltak szerint kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

 

4. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI

Az Adatkezelő tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a GDPR 6. cikkén nyugszik.

Az Adatkezelő tevékenysége során megkapott adatokat kizárólag az Adatkezelő munkatársai kezelik, illetve egyéb az alábbiakban részletezett szolgáltatók veszik igénybe, egy-egy konkrét feladathoz. Az adatait közlő magánszemély kérésére törölt adatokat az Adatkezelő minden továbbiakban felhasználható adatából törölni kell az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig. Az Adatkezelő munkatársainak minden esetben meg kell arról győződniük, hogy a kezelt adatok aktuálisak és érvényesek a tevékenységéhez történő további felhasználásra.

 

5. ADATFELDOLGOZÁS

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44

Továbbított adatok köre: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, irányító száma, szállítási címe, kapucsengő száma, futár részére megadott üzenet
Az adattovábbítás célja: levelezés, termék kiszállítása


GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.    
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-13

Továbbított adatok köre: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, irányító száma, szállítási címe, kapucsengő száma, futár részére megadott üzenet, vásárolt termék neve, mennyisége, egységára.
Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése


Sprinter Futárszolgálat Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
Cégjegyzékszám: 01-09-660447
Adószám: 12263840-2-43

Továbbított adatok köre: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, irányító száma, szállítási címe, kapucsengő száma, futár részére megadott üzenet, vásárolt termék neve, mennyisége, egységára.
Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése

OTP Mobil Kft. 

székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19

cégjegyzék száma: 01-09-174466

adószáma: 24386106-2- 42

Továbbított adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


DNS Szoftverház Kft.

Székhely: 1221 Budapest, Baross utca 18.    
Cégjegyzékszám: 01-09-074682
Adószám: 10517026-2-43

Továbbított adatok köre: Könyveléshez, számlázáshoz, egyéb számviteli és forgalmi nyilvántartáshoz szükséges informatikai adatok feldolgozásával kapcsolatos adatok
Az adattovábbítás célja: Oracle alapú ügyviteli (számviteli, pénzügyi, informatikai) rendszer működtetése, karbantartása.

 

6. WEBLAP

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Az Adatkezelő az általa üzemeltetett Webáruház adatvédelmi tájékoztatóját külön tájékoztatóban rögzítette.

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Parola Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19/B, www.parola.hu) végzi.

 

7. HÍRLEVÉL

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak általában havonta egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket küld. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és az e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez.

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

 

8. BARÁTI KÖR

Az Adatkezelő által létrehozott Kálvin Kiadó Baráti Körének célja a kedvezményes vásárlási feltételek biztosítása, illetve tájékoztatás a kiadványokról, eseményekről és vásárlási lehetőségekről. Ennek érdekében az Adatkezelő kezeli a Baráti Kör tagjainak nevét, címét és e-mail címét.
Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

 

9. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A személyes adatokat a weboldal üzemeltetője, a Parola Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14 2B-300, www.parola.hu) a szerverein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

 

10. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását a törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog betartásáról.

 

11. HATÁLY

A jelen tájékoztató 2018. május 25. napjától kezdve hatályos.
Módosítva: 2020. október 30.

Budapest, 2018. május 24.


__________________________
Magyarországi Református Egyház 
Kálvin János Kiadója
képviseli: Galsi Árpád igazgató s. k.