Hirdetés
MagyarEnglish

Kálvin újszövetségi kommentárjaival újra indul a Református Egyházi Könyvtár

Az Apostolok Cselekedetei magyarázata I-II.
Az Apostolok Cselekedetei magyarázata I-II.
Református Egyházi Könyvtár - Új folyam 1.
Bolti ár:  4 500 Ft
Internetes ár:
3 825 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Kálvin három újszövetségi kommentárjával indul útjára a Református Egyházi Könyvtár új folyama. Az Apostolok Cselekedetei, a Rómaiakhoz írt levél és a Zsidókhoz írt levél magyarázata az egyházi összefogásnak hála a református gyülekezetekbe határon innen és túl is eljuthat hamarosan.

„A Református Egyházi Könyvtár (vagy népszerű nevén: parókiális könyvtár) sorozat régi és régen megszakadt vállalkozása volt egyházunk szellemi életének. Ideje, hogy korszerűbb keretek között, több mint negyven (gyakorlatilag azonban hatvanöt) évi szünet után újrainduljon. Az egykori sorozatban 27 könyv jelent meg, s érdemét az mutatja legjobban, hogy vaskos kötetei között mindmáig használatos tudós munkák sorakoznak, jelezve a korabeli magyar reformátusság szellemi erejét és igényességét. Az egykori szerkesztőket, szerzőket és olvasókat azonban nemcsak általánosságban sarkallta a szellemi tájékozódás vágya vagy a gyakorlati keresztyén egyházi élet megannyi kérdése, hanem nagymértékben ihlette a korabeli Kálvin-reneszánsz is. Ahogy a kor szellemi mozgásait elemezve, immár több mint száz éve egy tudós kutató megjegyezte: ideje, hogy Kálvin újra előtűnjék.

Címkék:

Újdonság! Martin Bucer. Egy reformátor, és a kor, amelyben élt

Martin Bucer
Martin Bucer
Egy reformátor és a kor, amelyben élt
Bolti ár:  2 900 Ft
Internetes ár:
2 465 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!

„A reformáció korának kevés alakja oly elfeledett, mint ez a 16. századi ember, aki egyszerre volt teológus, egyházi személyiség, politikus és keresztyén. A korszak specialistái természetesen jól ismerik a nevét és legalább néhány művét. De rajtuk kívül sokan csak keveset, vagy semmit sem tudnak arról az emberről, aki hajdanában nemcsak a német, hanem az európai egyháztörténetnek is az egyik legfontosabb és legnagyobb hatású személyisége volt. Tekintélye nem utolsósorban azon alapult, hogy egész életében – a keresztyének közötti viták és a fokozódó széttagoltság korában – kölcsönös megértésre és megegyezésre törekedett, egyáltalán nem csupán a reformáció táborán belül, hanem a nyugati keresztyénség gyorsan mélyülő kettészakadására tekintettel is. Mindez arra késztetett, hogy korával és az őt körülvevő világgal együtt mutassam be Bucert: mint olyan embert, aki a késő középkor feltételeiben és struktúráiban gyökerezett…, azután belesodródott a 16. századi nagy szellemi, társadalmi és politikai átalakulásba... Úgy vélem ugyanis, hogy csak a Bucert körülvevő, számára kiindulópontot jelentő, s ennyiben őt meghatározó környezetben és korban elhelyezve kerülheti el az életrajzíró azt a veszélyt, hogy őt tegye a történelem középpontjává. Az Bucer természetesen nem volt. Egy jelentős, színes, izgalmas kor gyermeke viszont igen. Azt tartottam fontosnak, hogy bemutassam, hogyan élt és cselekedett valaki ebben a valóságban, egy olyan ember, aki egyre inkább hajlandó, majd képes is volt arra, hogy bizonyos határok között maga is befolyásolja a változást.” (Részlet az Előszóból.)

Címkék:

Kálvint olvasva... A hatalomról

kalvin2009-2014„A vezetőkben kevesebb a bátorság és állhatatosság, mert majdnem mindnyájukon nagyravágyás az úr, amelynél szolgalelkűbb dolog nincs. (…) A földi méltóságok mintegy aranybilincsekkel kötik meg az embert. (...) (Az alacsony sorsú emberek) sok – legalábbis a legrosszabb – béklyótól szabadok. A tekintélyes és neves embereknek viszont meg kell küzdeniük a maguk szerencséjével, hogy ez ne akadályozza őket abban, hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak.”  (Kálvin János: János evangéliuma magyarázata. Ford. Vekerdi József)

A szék meghatározza a tudatot – fogalmazott valaki, amikor valakiről beszélgettünk, aki azelőtt „normálisnak” tűnt, de amint fontos pozícióhoz jutott, teljesen megváltozott.

A hatalomvágy, a pozícióharc, a „nagyravágyás” kiben erősebben van jelen, kiben gyengébben. Van, aki örökli a fontos pozíciót, hatalmat, van, aki megszerzi. Más sikertelenül próbálkozik, más meg sem próbál „feljebb” jutni. Van, aki irigyli, gyűlöli, van, aki féli. A „fent” és „lent” sok sebet ejt. Ezeket az erőket aligha lehet kizárni bármilyen közösség életéből.

Címkék:

Kálvint olvasva... A bibliaolvasásról

kalvinev2009-2014„...így kell nekünk is olvasni a Szentírást: ami világos és amiben Isten feltárja előttünk az ő szándékát, azt vágyakozva és készségesen illik elfogadni, és ami még nem világos előttünk, azt ki kell hagyni, amíg nagyobb világosságban nem ragyog. Ha nem fáradunk bele az olvasásba, el fogjuk érni, hogy a Szentírás kitartó olvasással meghitt barátunkká válik. (...)

...nem lehet azt remélni, hogy valaki tanulékonynak mutatkozzék, aki a saját okosságában bizakodva felfuvalkodott. Ezért van az is, hogy ma olyan kevesek számára hasznos a Szentírás olvasása, mivel száz közül egy ha akad, aki szívesen vállalkozik a tanulásra. Ugyanis amikor majdnem mindenki szégyelli a tudatlanságát, mindenki inkább gőgösen ragaszkodik hozzá, semmint hogy más tanítványának tűnjék. Sőt ezek nagy része gőgösen mások tanítója akar lenni. Jegyezzük meg azonban, hogy az udvari főember tudatában volt ugyan a saját tudatlanságának, mégis a Szentírás olvasása folytán Isten tanítványa volt. Ez a Szentírás igazi megbecsülése, amikor felismerjük, hogy olyan bölcsesség van benne elrejtve, amely minden érzékünket felülmúlja és meghaladja, de ezért mégsem vonakodunk tőle, hanem szorgalmasan olvasva várjuk a Lélek megnyilatkozását, és kérjük, hogy adassék nekünk, aki megmagyarázza. (...)

Címkék:

Reformációra

„Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él.” (Hab 2,4)

95 tételA babiloni fogság előtti júdai próféta, Habakuk „kollégáihoz” hasonlóan kellemetlen ember lehetett. Nem udvari sajtóreferens volt, annyi bizonyos. Rövid könyvében (érdemes egy lendülettel elolvasni) egymást érik az efféle kijelentések: „Miért kell látnom a romlottságot, és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van szemem előtt. Folyik a per, és viszály támad. Azért nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kijátssza az igazat: ezért hoznak igazságtalan ítéletet... Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé – de meddig? –, és másoktól elvett javakkal gazdagodik!” Mai szóval „társadalomkritikáját” ítélethirdetés követi: pusztulást lát és láttat, Isten jogos büntetéseként. De az ítélet nemcsak pusztítás, hanem szabadulás is. „De én vigadozni fogok az ÚR előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Az ÚR, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem.”

Címkék:

Új Kálvin-kommentárral folytatódik a Református Egyházi Könyvtár sorozat

János evangéliuma magyarázata I-II.
Bolti ár:  4 000 Ft
Internetes ár:
3 400 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Új kötetekkel folytatódik a Református Egyházi Könyvtár új folyamának sorozata. Kálvin újszövetségi kommentárjai közül János evangéliumának magyarázata első ízben olvasható magyarul.

Kálvin a kommentár bevezetőjében megjegyzi, hogy „ez az evangélium kulcs, amely kaput nyit a többiek megértéséhez”. „A kommentár jelentőségét mutatja, hogy a 19. századi nagy gyűjteményes kiadásig (Opera Calvini) tizenegyszer jelent meg latinul, és kilencszer franciául.” Ez jelzi, hogy „mindmáig kulcsfontosságú egzegetikai munkát tartunk a kezünkben. Immár magyarul is, Vekerdi József fordításban.” „…a viszonylag rövid idő alatt megírt kommentárt semmiképpen sem tekinthetjük elhamarkodottnak. Ellenkezőleg. Kálvin már strasbourgi tartózkodása alatt (1539–1541) magyarázta nyilvános óráin a János evangéliumát, s nyilván már akkor számos kommentárt megismert.”

Címkék:

Genfi Gyülekezeti Rendtartás: fordítás és magyarázat

Genfi Gyülekezeti Rendtartás
Bolti ár:  1 100 Ft
Internetes ár:
935 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!

Miután Kálvint 1541-ben visszahívták Genfbe, visszatérését követően igen rövid idő alatt született meg és fogadták el ezt a gyülekezeti „rendtartást”.

Péter Miklós lelkész-egyháztörténész elemzése áttekintést ad a szöveg megszületéséről, és árnyalja a Genfről és Kálvinról kialakult ismereteinket.

A Rendtartás nem igényli magának az „örök időkre” szóló érvényességet, de a felvetett kérdéseknek a Szentírás megvilágításába helyezése és az adott körülmények közötti felelős kezelése nagyszerű példa a késő utókornak is.

Címkék:

Újdonság: Melanchthon és kora

Melanchthon és kora
Bolti ár:  2 200 Ft
Internetes ár:
1 870 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!

Philipp Melanchthon a reformáció megkerülhetetlen alakja. Élete és életműve átfogja a reformáció történetét. Személye összekötő kapocs Luther és Kálvin között. Nemcsak Németországra volt hatással, hanem Európa sok más országára, többek között Magyarországra és Erdélyre is. Személye és életműve, hatása egyaránt fontos az evangélikus és református reformáció szempontjából.

A Kálvin Kiadó reformátorokat bemutató sorozatának újabb kötetéből Kálvin, Zwingli és Bucer után most végre a magyar olvasóközönség is jobban megismerheti Melanchthont Martin H. Jung segítségével, aki a téma szakértőjeként naprakész tudományos megalapozottsággal, de közérthetően és tömören írja le a reformátor életét és művét, személyén keresztül a reformáció folyamatát, fontosabb eseményeit.

Címkék:

Ami épít

„...ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására” (2Tim 2,14).

picture from treadingonlego.com

Mi a reformáció? Forradalmi, újító mozgalom? Protestálás, tiltakozás valamivel szemben? „Csak azért sem”-féle kuruckodás? Aki a reformáció korabeli történetét ismeri – például a Kálvin Kiadónál megjelent könyvekből –, könnyen rájöhet, hogy egyik sem igazán. A lázítás, rombolás vádját a reformátorok mindig visszautasították, hitvallásaikban, írásaikban és tevékenységükben egyaránt ezt igyekeztek cáfolni egy távolról sem békés és nyugodt világban. Ők az egyház és a társadalom javát, épülését, békéjét keresték és remélték az evangéliumi (újra)felismerések alapján. A reformáció ünnepéhez közeledve nekünk, akik ma keressük az evangéliumi keresztyénség megélésének és küldetésének lehetőségeit, szintén nem merülhet ki ez a törekvésünk a puszta dacban, felekezeti küzdelmekben, tiltakozásban, önmagáért való változtatásokban és átalakításokban.

Címkék:

A rejtőzködő bibliafordító - életrajzi könyv Károlyi Gáspárról

A rejtőzködő bibliafordító - Károlyi Gáspár
Bolti ár:  1 400 Ft
Internetes ár:
1 190 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!

Ki volt Károlyi Gáspár?

Nagyon keveset tudunk róla: úgy tűnik azért, mert szándékosan a háttérbe vonult. Még neve írásmódja sem biztos: nem tudjuk, hogy a bibliakiadások címlapjának higgyünk-e, amelyek a 17. század vége óta „Károli”-ként nevezik meg, vagy gönci szobrának feliratát vegyük alapul, ahol „Károlyi” olvasható?

A nehézségek ellenére mégis van mire támaszkodni, mivel a 19. század végének kutatása összegyűjtötte a legalapvetőbb adatokat; a vizsolyi Biblia megjelenésének háromszázadik, háromszázötvenedik és négyszázadik évfordulója pedig ébren tartotta a tudomány, illetve a szélesebb közvélemény érdeklődését. A 20. század végén és a 21. század elején új források is előkerültek, s ez lehetővé teszi, hogy minden eddiginél alaposabb képet kaphassunk a „rejtőzködő bibliafordítóról”.

Címkék:

Kiemelt ajánlatunk

Bolti ár:  900 Ft
Internetes ár:
765 Ft
Megtakarítás: 15%Akciós ajánlat

Bolti ár:  1 950 Ft
Internetes ár:
975 Ft
Megtakarítás: 50%

Partnereink

Hirdetés