Hirdetés
MagyarEnglish

Újdonságunk: A Heidelbergi Káté revideált, egységes fordításban

A Heidelbergi Káté. Revideált, egységes fordítás (keménytáblás)
Bolti ár:  650 Ft
Internetes ár:
553 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!

450 éve jelent meg első ízben a Heidelbergi Káté. 

A Generális Konvent Elnöksége megbízásából a kilenc egyházkerület egy-egy teológusa alkotta bizottság közös munkával elkészítette a káté új fordítását a Magyar Református Egyház 2009. május 22-én született új egysége jegyében. Isten iránti hálával adjuk a gyülekezeteink, egyháztagjaink és minden érdeklődő kezébe ezt a hitvallást. 

A káté évszázadokon át segített abban, hogy az egymást váltó nemzedékek és az egymástól földrajzilag távol élő gyülekezetek egységes fogalmakkal, egyező szavakkal fejezzék ki a református keresztyén egyház hitének igazságait. Bízunk abban, hogy az új magyar nyelvű változat is betölti majd ezt a hivatását. 

A Generális Konvent Elnöksége

Jelen kiadás az eredeti, egymással egyenrangú német és latin szöveg alapján, a Victor János által átdolgozott Erdős József-féle és a Tavaszy Sándor-féle elterjedt fordítások figyelembevételével készült. 

A Heidelbergi Káté új fordítása kétféle kötésben: keménytáblás és kartonált kivitelben is kapható. 

Címkék:

Újdonságunk: A Heidelbergi Káté magyarázata

A Heidelbergi Káté magyarázata
Bolti ár:  3 200 Ft
Internetes ár:
2 720 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!

Az újszövetségi keresztyén gyülekezet életében folyamatosan jelen volt a tanítás eleme. Újra ki kell domborítani egyházunkban a tanító jellegű alkalmak jelentőségét, amelyeknek a gyülekezetépítés tartalmi cselekményeivé kell válniuk. A változatos tanító alkalmak – bibliaiskola, népszerű hittan, alapvető dogmatika, keresztyén életvezetés kurzus stb. – megtartásához nyújt segítséget a Heidelbergi Káté most közreadott magyarázata, hogy a különböző témák megbeszéléséhez adjon teológiai-elméleti vezérfonalat, és lehetőség nyíljon az esetleges tévképzetek eloszlatására, illetve a helyes felismerések megerősítésére. 

Ez a kézikönyv azért született, hogy serkentse az identitástudat erősítését, a felnőtt gyülekezeti tagok hitismeretének kiszélesítését. Szükséges az időszerű, felkészült tanítás, amit aztán következetesen képviselhetünk is. A Heidelbergi Káté tanításának mélyebb megismerése immunanyagot képezhet a jelen tévtanai, zűrzavaros vallási vélekedései ellen, és hozzájárulhat az igaz hit megszilárdításához. 

(Részletek az Előszóból)

Fekete Károly Heidelbergi Kátét magyarázó könyve válaszhoz segítő könyv. Az évszázadok során sok nagy igehirdető prédikálta végig az ötvenkét úrnapját, és könyv alakban is megjelentek ilyen magyarázatok, de magyar nyelven ilyen terjedelmű, a 129 kérdés-feleletet egyenként kommentáló teológiai értelmezés még nem. Köszönet érte a szerzőnek. 

(Részlet dr. Bölcskei Gusztáv Ajánlásából)

Címkék:

Karl Barth: A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján

A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján
Bolti ár:  1 800 Ft
Internetes ár:
1 530 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!

Könyvünkkel Karl Barth egy ez idáig magyar nyelven még nem olvasható tanulmányát tesszük közkinccsé. Barth 1947-ben a Bonni Egyetemen tartott előadást a keresztyén tanításról a Heidelbergi Káté alapján. A Kátéról szóló befejezetlen vázlat olyan kísérlet, amelyben a hitvallási iratot nem valamilyen históriai egzegézis módszerével elemzi, hanem rámutat arra az egészre, amelyben a Káté tanítását értelmezni kell, arra a dogmatikai rendszerre, amelyben Jézus Krisztus evangéliuma a Káté tanítása értelmében kifejthető.

Címkék:

Újdonságunk: A Heidelbergi Káté bibliai hivatkozásai

A Heidelbergi Káté bibliai hivatkozásai
Bolti ár:  1 000 Ft
Internetes ár:
850 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!

A Heidelbergi Káté fontos részét alkotják a bibliai utalások, hiszen ez a hitvallás valójában egyfajta tartalmi bevezetés a Szentíráshoz. Ez a könyv a 2013-ban megjelent egységes, revideált kátékiadás bibliai hivatkozásainak szöveggyűjteményét tartalmazza, amely hasznos segítség lehet a Heidelbergi Káté olvasásában és tanulmányozásában.

Címkék:

A Heidelbergi Káté bibliai hivatkozásai

A Heidelbergi Káté bibliai hivatkozásai
Bolti ár:  1 000 Ft
Internetes ár:
850 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Reformátusok Lapja 2013. dec. 8. szám

Újabb kiadvánnyal gazdagodott, és immár könyvcsaláddá bővült a 450 éve kiadott Heidelbergi Kátéval foglalkozó legújabb hazai irodalom. Az évforduló alkalmából megjelent a káté szövegének új kiadása, valamint ezzel egy időben Fekete Károly debreceni professzor munkájaként a hitvallási irat magyarázata. Nemrég pedig egy, a káté és a magyarázat olvasása, használata közben egyaránt használható szöveggyűjteményt adott ki a Kálvin Kiadó.

A könyv nem csupán kivitelezésében, megjelenésében illeszkedik teljes mértékben az előzményekhez, hanem természetesen tartalmilag is, ugyanis a Heidelbergi Káté szövegéhez kapcsolódó bibliai hivatkozások gyűjteményes kiadását vehetjük kéz­be. A szentírási helyekre való utalások mind a kátéban, mind a magyarázatban szerepelnek. A hitvallási irathoz kapcsolódó bibliai szöveggyűjtemény eb­ben a formában egyedülálló, újszerű vállalkozás.

Ha az érdeklődő kezébe veszi a Heidelbergi Káté több formában elérhető 1563-as, német nyelvű kiadását, nemcsak az tűnik fel, hogy a kérdés-feleletek nincsenek számozva, hanem az is, hogy a hitvallás szövege mellett széljegyzetben gazdagon megjelenik a bibliai helyek jelölése is. A káté elválaszthatatlan részét képezik ezek az utalások, amelyek mutatják és szinte kézzelfoghatóvá teszik, hogy hitvallásunk mennyire mélyről táplálkozik a Szentírásból.

Címkék:

„Hívő értelem, értelmes hit”

A Heidelbergi Káté magyarázata
Bolti ár:  3 200 Ft
Internetes ár:
2 720 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Varga Lajos Márton recenziója Fekete Károly A Heidelbergi Káté magyarázata című könyvéről.

Olvasható a Református Közéleti és Kulturális Központ honlapján.

http://www.reformatus.hu/lap/rkkk/mutat/9093/

 

Címkék:

Vigasztaló ismeret: Tanulmányok a Heidelbergi Káté teológiájáról

Vigasztaló ismeret
Bolti ár:  1 800 Ft
Internetes ár:
1 530 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Jelen kötetünkben a MRE Doktorok Kollégiuma 2013 augusztusában Debrecenben tartott ülésének Heidelbergi Kátéval kapcsolatos előadásait adjuk közre. A 40 éves Doktorok Kollégiuma néhány szekciójában kiemelt témaként foglalkoztak a 475 éves Heidelbergi Káté teológiai üzenetével. Ezeket az előadásokat kiegészítve és további közreműködőket felkérve, arra törekedtünk, hogy hitvallási iratunk teológiai üzenetét a modern kor számára közelebb hozzuk.

A hitvallási irat szándéka szerint Isten vigasztaló üzenetének rendszeres kifejtésére törekszik. Ehhez alkalmazkodva e kötetben a Káté írásmagyarázati módszerétől elindulva a szerzők kifejtik annak dogmatikai, etikai, missziológiai és gyakorlati teológiai következményeit. Mindezt abban a reménységben, hogy Isten üzenetének rövid és rendszeres summája, amint azt a Heidelbergi Káté kifejti, ma is aktuális üzenetet hordoz, hiszen a kérdés ma is aktuális: „Ha mindezeket hiszed, mi hasznát veszed?” A vigasztaló üzenet lelki haszna pedig, amint azt hitvallási iratunk summázza, ma is megáll: béketűrő, hálás és reménykedő élet, Isten vigasztaló üzenetének ajándéka. Reméljük, hogy ez a kötet a maga módján ennek jobb megértéséhez hozzá tud segíteni.

Címkék:

Egy „jó hitvallás ” magyarázata

A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján
Bolti ár:  1 800 Ft
Internetes ár:
1 530 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Confessio 2013/4. szám

„Az evangéliumi egyház atyáinak egy jó hitvallása mellett kötelezzük el magunkat…” – így kezdi Karl Barth azt az előadássorozatot, amelyet a bonni egyetemen az 1947. évi tavaszi szemeszterben tartott a Heidelbergi Káté alapján. A háború után ez már második alkalom volt, amikor a Németországból kényszerűen távozott professzort visszahívták egykori tanszékére. Az első, az egy évvel korábbi előadássorozata az Apostoli Hitvallás alapján, jól ismert a magyar olvasók előtt is, Kis dogmatika címen jelent meg Pilder Mária fordításában. Most, a 450 éves jubileumra, Ferencz Árpád kitűnő fordításában, ezt a töredékesen fennmaradt írást is megismerhetik a magyar olvasók.

A Káté a maga krisztocentrikus szemléletével nemcsak közel állt Barth teológiai felfogásához, hanem idői keretbe is foglalta németországi működését, ugyanis 1921-ben ugyancsak a Káté magyarázatával kezdte meg dogmatikai előadásait. De a Kis dogmatika hitről szóló fejezeteiben is felfedezhetjük a Káté hatását: a 21. kérdés-felelet nyomán beszél − megfordított sorrendben ugyan − a hitről, mint bizalomról és mint megismerésről. (Az egyetlen novum a „hit mint vallástétel” fejezet.) A felcserélt sorrend azonban mégsem a hit szubjektív oldalának előtérbe állítását jelenti, hanem éppen annak a hangsúlyozását, hogy ez a szívbéli bizalom arra a szilárd alapra épül, amit Isten kijelentéséből megismerhetünk. A fides qua és a fides quae creditur egymástól elválaszthatatlan és egymást feltételező két aspektusa a hitnek. A keresztyén tanítás − így a dogmatika is − éppen az igaz hit érdekében születik. Ám, mint minden emberi megismerés, csak töredékes és rész szerint való lehet. Barth ezért szimbolikusnak is tekinti azt a technikai körülményt, hogy az előadás jegyzetei, és különösen annak vége, csak vázlatosan és töredékesen kerül az olvasó elé. A szemeszter végének idői szorításában a harmadik rész (81-129. kérdések) kifejtése már csak a Barthra oly jellemző, összefoglaló tézismondatokra szorítkozik. Ezek a magvas meghatározások azonban pontosan jelzik, hogyan gondolkodott Barth a Tízparancsolatról és az Úri imádságról.

 

Címkék:

Életre szóló. A Heidelbergi Káté újrafelfedezése

Életre szóló
Bolti ár:  1 300 Ft
Internetes ár:
1 105 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!

„A világra úgy tekintünk, mintha egy étteremben adnánk le à la carte rendelést: Kérek egy jól fizető és csodálatosan kielégítő munkát, egy jó megjelenésű, szerető házastársat, két gyermeket, legyen sok jó barátom és egy pompás otthonom – nem, nem ez, hanem a másik ott, a túloldalon.” A választás szabadsága azt az illúziót kelti, hogy egészen a mi kezünkben van az életünk, a boldogulásunk, a boldogságunk. Mégis, honnan tudjuk, hogy valóban jól választottunk-e? Mit kezdjünk azzal a szorongással, amit a választás szabadsága idéz elő bennünk? Erre az egészen mai kérdésre keresi a választ a kötet szerzője, és irányítja olvasói figyelmét egy több száz éves református hitvallásra, a Heidelbergi Kátéra.

Címkék:

Új fordításban olvasható a Második Helvét Hitvallás

A Második Helvét Hitvallás
Bolti ár:  990 Ft
Internetes ár:
841 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!

A Bullinger által írt, a svájci egyházak által 1566-ban elfogadott Második Helvét Hitvallás a Heidelbergi Káté mellett a magyar református egyház hitvallási irata, a Szentírás alapján álló református hitünknek szabatos kifejtése. A hitvallást 450 éve, az 1567-es debreceni zsinaton fogadták el elsőként hazánkban. Erre az évfordulóra készült el a szöveg új fordítása, melyet a Magyar Református Egyház 2017. június 24-én, a debreceni jubileumi zsinaton fogadott el ünnepélyes formában.

A Második Helvét Hitvallás
Fordította és jegyzetekkel ellátta: Buzogány Dezső
ISBN 978 963 558 368 3; Fr/5; 184 oldal; keménytáblás

Lapozzon bele!

Címkék:

Kiemelt ajánlatunk

Bolti ár:  1 200 Ft
Internetes ár:
1 020 Ft
Megtakarítás: 15%Akciós ajánlat

Bolti ár:  380 Ft
Internetes ár:
200 Ft
Megtakarítás: 47%

Partnereink

Hirdetés